PRIVACYVERKLARING

Deze privacy verklaring is opgesteld voor Allure Tuinen B.V., en heeft tevens betrekking op de volgende groepsmaatschappijen:

 • Weverling Rotterdam
 • Weverling Groenproviders
 • Groenperspectief
 • Allure Tuinen
 • Kunstgras Comfort
 • NaturaDaken plus

Ten behoeve van een adequate uitvoering van onze (voorgestelde) werkzaamheden, is er contact geweest tussen u en onze medewerkers. Bij deze contacten kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u of uw bezit geregistreerd worden. Weverling acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, en deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Weverling is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring staat waarvoor wij verantwoordelijk zijn en welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-6-2018.

Doeleinden
De registratie van uw gegevens heeft primair betrekking op onze bedrijfsactiviteiten namelijk: Het ontwerpen, aanleggen of onderhouden van uw terrein, inclusief andere groenwerkzaamheden aan of rond uw eigendommen.

Gebruik van persoonsgegevens
Er kan op diverse manieren contact zijn tussen u en ons bedrijf, bijvoorbeeld als:

 • Wij op uw verzoek en/of met uw kennisgeving werken in of bij uw bezittingen.
 • Wij (mogelijke) werkzaamheden met u bespreken.
 • U ons bedrijf bezoekt.
 • U onze website bezoekt.
 • Er telefonisch contact is.
 • Wij onze nieuwsbrieven naar u toesturen.
 • Er contact is per e-mail.

Bij deze contacten komt persoonlijke informatie in ons bezit. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst.

Afhankelijk van de door uw afgenomen diensten, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Naam contactpersoon (alleen bij een organisatie)
 • Functie contactpersoon (alleen bij een organisatie)
 • Telefoonnummer en e-mail adres contactpersoon (alleen bij een organisatie)
 • BTW en KvK nummer (alleen bij een organisatie)
 • Exacte werklocatie, ligging, grootte, indeling van uw tuin, terrein en opstanden
 • Tuintekeningen, kadastergegevens, “google-maps”-overzichten of foto’s
 • Offertes van voorgestelde werkzaamheden
 • Welke medewerker op welke dag in of rond uw terrein heeft gewerkt
 • Uitgevoerde werkzaamheden
 • Gebruikte en verwijderde materialen
 • Geleverde artikelen
 • Factuur- en betalingsgegevens

Rechtsgronden
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij, gedurende de gestelde wettelijke termijn, alle geregistreerde kosten en opbrengsten van onze werkzaamheden, inclusief betaalgegevens.

Communicatie
Om de communicatie omtrent uw informatie-aanvraag, ontwerptraject, bestelling, uitgevoerde werkzaamheden eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij bieden u de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige afhandeling van uw vraag.

Inzake ons vakgebied, kunnen wij u ook pro-actief benaderen, bijvoorbeeld:

– Bij gevaarlijke en verontrustende situaties, zoals losliggende tegels of een wankele boom.
– Voorstellen ter verfraaien van uw tuin, en het verhogen van uw woongenot.
– Voorstellen voor toekomstige kostenbesparing van onderhoud.
– Voorstellen voor milieuvriendelijkere aanpassing van uw tuin of dak.
– Evalueren van uitgevoerde werkzaamheden of offertes.

Reclame en nieuwsbrief
Wij kunnen u na uw eerdere toestemming via e-mail marketing op de hoogte brengen van algemene acties, aanbiedingen en campagnes van Allure Tuinen. Mocht u hier geen prijs op stellen, kunt u zich via een link in de nieuwsbrief eenvoudig uitschrijven.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Uw tuin als promotiemateriaal
Als wij u tuin en/of onze groenwerkzaamheden willen gebruiken voor extern promotiemateriaal, zullen we dit alleen doen na uw uitdrukkelijke toestemming.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen gegevens doorgeven aan onze partners (zoals een onderaannemer of een leverancier). Deze partners krijgen alleen gegevens die nodig zijn voor hun deel van de werkzaamheden, en mogen onder geen beding deze gebruiken voor andere doeleinden. De veiligheid van uw gegevens bij derden wordt gewaarborgd met een bewerkersovereenkomst tussen Weverling en de partner.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens en een data-lek te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de door u gewenste werkzaamheden af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een fiscale of wettelijke plicht is, die langer bewaren vereist.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Indien dit het geval is, zullen we u hierover informeren in een mailing. Te allen tijde is de laatste versie van onze privacyverklaring te raadplegen via een link op onze website.

Functionaris Gegevensbescherming
Bij Allure Tuinen zal één persoon beschikbaar zijn als functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris is op de hoogte van de laatste ontwikkeling met betrekking tot de AVG wetgeving. De functionaris zal uw wensen, vragen of klachten over ons privacybeleid in behandeling nemen, en contact met u opnemen inzake de afhandeling.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een (gemotiveerd) verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of persoonsgegevens wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Allure Tuinen B.V.
Boomaweg 27a
2681RH Monster

0174 -28 22 55
info@alluretuinen.nl